Om

Vågen videregående skole (850 elever) midt Sandnes sentrum er sentrale formidlere av kunnskap og kultur i regionen. Sammen utdanner og inspirer vi barn og unge til å bli modige, kreative og utvikle 21. århundrets ferdigheter. Samfunnet er i en rivende utvikling og vi vet at kreativitet er en av de viktigste egenskapene dagens elever vil komme til å trenge i fremtidens arbeidsmarked. Vi ønsker å skape fleksible elever som er endringsvillige og nysgjerrige. Opplæringslovens formålsparagraf lyder slik:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong». (Opplæringsloven § 1-1)«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong». (Opplæringsloven § 1-1)

Dette er helt i tråd med Utdanningsdirektoratets innføringen av Fagfornyelsen. Det jobbes i disse dager med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring for å møte kravene som vil stilles til fremtidens arbeidstakere. De skal tas i bruk fra 2020. Det samme engasjementet som finnes i Skaperverksted-tankegangen gjennomsyrer hele Fagfornyelsen. Fra Overordnet del kan vi for eksempel trekke fram:

«1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.»

Delekultur på Vågen

Vi ønsker å være med å spre kunnskap om skaperverksted i skolen både regionalt og nasjonalt. Dette nettstedet er laget fordi vi ønsker å dele åpent med alle hva vi jobber med.

Denne delekulturen er en viktig tankegang for skaperbevegelsen vi er en del av. Skaperverkstedet har godt lokalt faglig samarbeid med:

  • Vitenfabrikken i Sandnes
  • Creator, Forus
  • Didaktisk digitalt verksted på UIS
Vågen Skaperverksted ©